Föreningsstämma 2021

Härmed vill styrelsen för Brf Pegasus informera om att ordinarie föreningsstämma kommer att hållas

den 14 juni 2021.

Formell kallelse med dagordning kommer att meddelas senast 2 veckor före ordinarie stämma.

Vill du skriva en motion?

Enligt stadgarna skall eventuella motioner till stämman lämnas i så god tid att dessa kan tas upp i kallelsen till stämman.

En motion till årsstämman bör vara en fråga som berör föreningen och alla dess medlemmar och som inte kan beslutas på ett styrelsemöte. Motionen bör innehålla ett konkret förslag för stämman att ta ställning till.

Det är inte svårt att skriva en motion. Tänk på att alltid skriva kortfattat. Försök att använda enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas. Ta endast upp ett ämne per motion. Lämna istället in flera motioner om du har flera ämnen som du vill ska behandlas.

1. Rubrik Börja med en rubrik som talar om vad motionen handlar om

2. Vad vill du att föreningen ska göra Beskriv anledningen till att denna motion behöver ställas. Ange relevant bakgrundsfakta, dels för att tydliggöra problemet men också för att underlätta för dem som senare läser motionen och beslutar i ärendet.

3. Syfte (motivering) Skriv en text som berättar varför du tycker som du gör

4. Att-satser Jag/vi föreslår därför föreningsstämman besluta att:…

5. Avslutning Du ska alltid avsluta din motion med att skriva ort och datum då du skrev din motion och underteckna med ditt namn.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 23 april 2021.

Stadgarna anger vilka beslut som måste fattas av föreningsstämma, se stadgarna. Förslag från enskilda medlemmar mottages när som helst av styrelsen. Sådana förslag kan styrelsen ta upp för beslut på ett styrelsemöte eller bedöma och hänskjuta förslaget till föreningsstämman för beslut.

Med vänlig hälsning / Styrelsen för Brf Pegasus